Jak přispět

Děkujeme za Vaši důvěru a zájem o činnost a projekty Nadačního fondu Rozum a Cit. 

Náhradní rodiny můžete prostřednictvím nadačního fondu podpořit těmito způsoby: 

Za dlouholetou činnost jsme podpořili přes 5 000 náhradních rodin.

Jak si můžete ověřit, že Váš finanční příspěvek byl použit na propagovaný účel?

  • Přehled jednotlivých darů najdete ve Výroční zprávě nadačního fondu, která je uveřejněna na webových stránkách,

  • máme otevřené účetnictví na č. ú. 268043001/5500,

  • každému dárci umožní Nadační fond po předchozí dohodě nahlédnout do účetní dokumentace projektu,

  • na požádání dárců vyhotovíme darovací smlouvu.


Podmínky pro fyzické osoby (dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)
Fyzické osoby mohou od základu daně odečíst hodnotu svých darů a to tehdy, pokud celková hodnota darů přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč ve zdaňovacím období (tj. kalendářní rok). V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně.

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatní odpočet také ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do 15. 2., a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší zpravidla březnové výplatě.


Podmínky pro právnické osoby (dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)
Právnické osoby mohou od základu daně odečíst hodnotu svých darů a to tehdy, pokud celková hodnota daru činí alespoň 2 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání.

© 2022 Nadační fond Rozum a Cit