Image

KOMPETENČNÍ MODEL PRACOVNÍKA DOPROVÁZENÍ

OD ZÁMĚRU K VÝSLEDKU...

V roce 2019 byly úspěšně dokončeny všechny etapy projektu Kompetenční model pracovníka Doprovázení, na kterém Rozum a Cit, z. s. spolupracoval s organizací Dobrá Rodina o. p. s. Projekt byl financován Nadací Sirius částkou: 492.579 Kč. Celková doba realizace byla 20 měsíců (září 2017 - duben 2019).
Rádi bychom nyní veškeré výsledky a výstupy projektu nejen představili, ale především nabídli jejich plné využití v organizacích, zabývajících se doprovázením pěstounských rodin. 
Cíl projektu
Projekt se zaměřoval na nalezení systémového řešení v oblasti řízení kvality práce doprovázejících organizací. Hlavním záměrem a současně i cílem tohoto projektu bylo jasně definovat multioborové kompetenční požadavky na pracovníky Doprovázení a vymezit tím jednoznačně jejich roli se všemi možnostmi, limity i hranicemi a navrhnout komplexní proces rozvoje požadovaných kompetencí, tzn. vytvořit nástroj, který se uplatní jak ve fázi personálního plánování anebo náboru nových pracovníků při stanovování vstupních kvalifikačních požadavků, tak především v následném procesu jejich systémového profesního a osobnostního rozvoje s efektem na kvalitu a šíři poskytované podpory doprovázeným pěstounům. 

Výsledky a výstupy projektu
Kompetenční model definující devět klíčových kompetencí, které dále konkretizuje na celkově 44 dílčích schopností a dovedností, kterými by měl každý doprovázející pracovník během své pracovní kariéry disponovat v určité úrovni a kvalitě osvojení či zvládnutí. Vytvořená on-line aplikace tyto úrovně zaznamenává a navrhne vhodné rozvojové nástroje. S výsledkem pak může pracovat sám hodnocený, jeho hodnotitel nebo kdokoli, kdo zajišťuje interní vzdělávání pracovníků apod. Proces uzavírá využití konkrétního podpůrného nebo rozvojového nástroje. Tím pro začínající průvodce může být např. právě speciálně vytvořený a pilotně ověřený pětimodulový vzdělávací program nebo jeho část. Ke všem fázím tohoto procesu je možné se vrátit a sledovat progres u pracovníků např. v cyklických hodnoceních jejich vedoucími.
Kompetenční model pracovníka doprovázení - metodické materiály
Projektové materiály a výstupy
(budete přesměrování na stránku: Ke stažení\Projektové materiály a výstupy\...)
Realizace projektu
Za uvedenými výstupy stojí realizační skupina složená ze specialisty Doprovázení, psychologa náhradní rodinné péče a zástupce oddělení sociálně-právní ochrany dětí krajského úřadu, liniového pracovníka Doprovázení, specialistů tvorby a implementace vzdělávacích programů v organizacích, personalisty v doprovázející organizaci, IT specialistů a programátorů, odborných lektorů a v neposlední řadě dvou desítek různě zkušených pracovníků Doprovázení, ale i uchazečů o tuto pozici, kteří se zúčastnili pilotáží vzdělávacího programu a průběžného testování dílčích projektových výstupů. 
© 2020 Rozum a Cit, z. s. | člen