POSLÁNÍ, CÍLE A VIZE

Poslání
Naším posláním je všestranná podpora dětí vyrůstajících v náhradní rodinné péči, a to prostřednictvím podpůrných a vzdělávacích služeb náhradní rodině.


Cíle

Zvyšovat kvalitu života dětí vyrůstajících mimo vlastní rodinu;
provázet a podporovat rodiče při výchově přijatých dětí, a napomáhat tak ke stabilitě rodinného prostředí;
zvyšovat kompetence náhradních rodičů v oblasti výchovy a náhradní rodinné péče;
pomáhat rodinám při řešení obtížných situací a přispívat k prevenci selhávání náhradní rodinné péče.

Vize

Poskytujeme komplexní a profesionální podporu rodinám ve všech jejích podobách;
doprovázíme, podporujeme, sdílíme, nasloucháme, jsme zde pro každého člena náhradní rodiny;
vzdělávání chápeme a poskytujeme jako systematický nástroj rozvoje posilovaných kompetencí, klademe důraz na učení se v souvislostech,
porozumění principům a logickým návaznostem;
aktivně se podílíme na vytváření vhodných podmínek pro výkon náhradní rodinné péče v České republice;
ovlivňujeme rozvoj systému péče o ohrožené děti mediální osvětou, publikační činností, inovativními přístupy ve vzdělávání, připomínkováním systémových a legislativních procesů, spoluprací s ústavními zařízeními.

© 2020 Rozum a Cit, z. s. | člen