PROJEKTY

V Rozumu a citu nezahálíme a stále konáme. „Našim“ pěstounským rodinám chceme poskytovat spolupráci ve vysokém standardu. Bohužel ne na všechny doplňkové aktivity dostačuje státní příspěvek, a tak neúnavně hledáme cesty, jak financovat široké spektrum podpůrných služeb. Uvědomujeme si totiž, že terapie, víkendové pobyty pro pěstouny či letní tábory pro děti patří mezi efektivní činnosti podporující fungování pěstounských rodin. Níže najdete přehled aktuálních projektů, které právě běží.
700 200 trans 5f2c16663cb66

ROZUM A CIT PRO ŠKOLY…

Rozum a Cit, z.s. realizuje od listopadu 2019 do října 2021 dva evropské projekty, a to v rámci výzvy MPSV ČR – Evropských strukturálních fondů.

Jedná se o projekt Rozum a Cit pro školy v Praze č. CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011274 a Rozum a Cit pro školy CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011465 (Středočeský kraj)

Více o projektech naleznete na stránkách www.rozumacitproskoly.cz 

Cílem projektu Rozum a Cit pro školy je vytvoření a pilotní ověření inovativní metody práce s dětmi s problémy v učení a chování ve škole a s jejich rodinami.

Naším záměrem je komplexně podpořit tyto děti a jejich rodiny, resp. ověřit, že zavedení sekundární a terciární podpory těchto dětí povede k eliminaci nežádoucího chování a problémů v učení ve škole a tím i ke zkvalitnění života nejen dětí, ale i jejich rodin. Na sekundární úrovni bude podpora zajištěna vyškolenými pracovníky z řad pedagogických pracovníků, kteří budou ve školách pracovat s dětmi prostřednictvím vytvořené metodiky. Pedagogickým pracovníkům bude k dispozici externí odborný garant pro konzultace konkrétních situací i pro pomoc s přímou prací s dětmi a jejich rodinami.

Děti s problémy v učení a chování ve škole budou identifikovány ve spolupráci se školou. S dětmi i jejich rodinami bude pracováno systematicky, dle vytvořené metodiky, v širším kontextu za pomoci vytvořeného multidisciplinárního týmu, který se bude zaměřovat na řešení problémů rodiny jako celku.

Nejdříve se budeme soustředit na zmapování potřeb těchto dětí a jejich rodin. Následovat bude vytvoření plánu individuální podpory a přímá práce s dítětem prostřednictvím vzniklé metodiky.

Podpora dítěte může zůstat v sekundární rovině. Pokud se tato podpora ukáže jako nedostatečná, bude možné dítě s rodinou poslat k dalším externím odborníkům, kteří jim poskytnou terciární podporu. Díky záznamům o proběhlých intervencích a vypracovanému individuálnímu plánu, který vznikl na základě zmapování potřeb dítěte a jeho rodiny, bude však již návštěva těchto odborníků cílená.

 

Pomozte dětem: Sbírkový projekt Nadace rozvoje občanské společnosti

V roce 2019 jsme získali finance na koupi speciálního kočárku pro malého Péťu, a to s podporou projektu "Pomozte dětem: Sbírkový projekt Nadace rozvoje občanské společnosti".

1 logo nros1 logo kure 

1 logo ditePetr je sedmiletý chlapec, o kterého od narození pečují babička s dědou. Jsou zároveň jeho poručníky. Petr je v důsledku úrazu odkázaný na celodenní péči. Nesedí, nemluví a s pěstouny se dorozumívá pomocí očního kontaktu. Poctivě dochází na ergoterapii a fyzioterapii, dvakrát ročně jezdí na rehabilitační pobyty do lázní. Od září 2020 navštěvuje základní školu, kde má k dispozici svého asistenta. Darovaný kočárek Péťa využívá denně, pomáhá mu při zapojení se do života a umožňuje mu být součástí společnosti.

Rodinu jako doprovázející organizace podporujeme dlouhodobě. Klíčová pracovnice, která je s pěstouny a Péťou v kontaktu minimálně jednou za dva měsíce, hodnotí spolupráci jako bezproblémovou. Pěstounka sama zajistila potřebná specifika kočárku, vyhledala firmu, která jej vyrábí, a vyjednala převoz ze zahraničí do České republiky. Kočárek je pro rodinu nesmírně cennou pomůckou, a tak víme, že finanční pomoc mířila na skutečně potřebnou věc.

 

 

Rodina s rozumem a citem, podpořeno z MPSV NDT rodina

Projekt zahrnuje aktivity, jejichž cílem je práce na obnově rodinného systému. Jde zejména o:

  • základní sociální poradenství
  • doprovázení ohrožených rodin (které jsou v evidenci SPOD)
  • odborné rodinné poradenství (výchovné poradenství - vztahy mezi rodiči a dětmi nebo mezi sourozenci)
  • poradenství zaměřené na děti se specifickými potřebami (učení rodičů, jak pracovat na zmírňování sociální handicapů, zmírňování poruch učení, atd., vztahové poradenství)
  • terapeutickou podporu (formou rodinných a individuálních terapií – zejména terapeutická práce s dětmi ohroženými domácím násilím, s dětmi zneužívanými a týranými a s jejich rodiči či opatrovníky)
  • svépomocné skupiny pro biologické děti v náhradní rodinné péči.

 

Být spolu pomáhá, projekt ve spolupráci s Nadací Terezy Maxové

Od loňského června do prosince 2020 probíhá projekt ve spolupráci s Nadací Terezy Maxové. Díky ní Rozum a Cit poskytuje náhradním rodinám vyšetření attachementu (citové vazby) a následné konzultace. Na podporu a rozvoj vztahů dětí je zaměřena i druhá aktivita projektu - dětská skupina. Skrývá v sobě terapeutickou práci s dětmi z pěstounských rodin. Terapeutka pracuje na tom, aby sdílely své emoce, nahlížely své potřeby a navazovaly obohacující vztahy.

 

Rodina s rozumem a citem, podpořeno Středočeským humanitárním fondem

První linii projektu tvoří přímé aktivity pro klienty, tedy náhradní rodiny či jejich jednotlivé členy. Druhá linie se skládá ze vzdělávacích a rozvojových aktivit pro průvodce v rodinách a má rovněž úzkou návaznost na přímou práci.

Přímá práce s pěstounskými rodinami je v naší organizaci rozdělena do několika stupňů, z nichž některé jsou hrazeny z jiných zdrojů (mimo rámec tohoto projektu). Těmito stupni jsou:

  • doprovázení pěstounských rodin
  • základní poradenství a případně zajištění základní terapeutické podpory rodinám.

Jednotlivé aktivity naší organizace tvoří provázaný systém služeb, který klienti mohou využít tzv. „pod jednou střechou“. Poskytování touto formou, kdy jsou proškolení odborníci součástí jedné organizace a vzájemně spolu komunikují, považujeme za nejefektivnější co do účinnosti a výsledného dopadu práce s klienty.

 

Podpora odlehčení pro děti v pěstounské péči, podpořeno Nadací Naše dítě

V rámci projektu je podpořena práce koordinátora odlehčovacích aktivit pro děti v pěstounské péči. Mezi tyto aktivity patří hlídání dětí v případech, kdy má pěstoun neodkladné vyřizování, zajištění hlídání na vzdělávacích akcích, koordinace víkendových pobytů, výletů či táborů pro děti.

Please publish modules in offcanvas position.